Warunki korzystania z serwisu Creditview

1. Spółka ING Commercial Finance Polska S.A. (zwana dalej „ING ComFin”) udostępnia w serwisie Creditview informacje dotyczące między innymi należności Klienta oraz finansowania pozostającego do dyspozycji Klienta.

2. W przypadku, gdy informacje dostępne w Creditview różnią się od informacji zawartych w ewidencji ING ComFin i / lub w pisemnych wyciągach przekazanych Klientowi, pierwszeństwo mają ewidencja i / lub pisemne wyciągi z ING ComFin. Dowodem faktycznych pozycji jest wyciąg lub odpis z ksiąg ING ComFin.

3. ING ComFin organizuje dostęp Klienta do Creditview. ING ComFin ustala, kiedy Klient ma ten dostęp. Zasadniczo serwis jest dostępny całodobowo, jeżeli nie wystąpią okoliczności wyjątkowe.

4. Klient zgadza się, aby spółka ING ComFin udostępniała w serwisie Creditview informacje dotyczące finansowania oraz umowy faktoringu Klienta osobie trzeciej, jeżeli ta osoba jest stroną umowy zabezpieczenia umowy faktoringu.

5. Klient ma prawo w dowolnym czasie samodzielnie zmienić osobisty kod dostępu (login i hasło) udostępniony przez ING ComFin. Klient nie ma prawa udostępniać kodu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ING ComFin. Klient pokryje wszelkie szkody poniesione przez ING ComFin wskutek niedozwolonego korzystania z kodu przez osoby trzecie.

6. Jeżeli wskutek przerwy w działaniu lub innych zdarzeń o charakterze technicznym albo środków zastosowanych przez osoby trzecie ING ComFin z uzasadnionych powodów nie może udostępnić informacji wskazanych w art. 1 w serwisie Creditview, ING ComFin bezzwłocznie udostępni Klientowi te informacje w inny sposób.

7. ING ComFin ma prawo zablokować dostęp Klienta do Creditview ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania umowy lub w razie wystąpienia zdarzeń, które zdaniem ING ComFin wymagają takiego działania.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za wybór oraz zabezpieczenia (fizyczne i inne) swego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń telekomunikacyjnych, a także za dostępność systemów informacyjno-telekomunikacyjnych, z których Klient korzysta w celu uzyskania dostępu do poczty elektronicznej i Internetu. Klient podejmie odpowiednie działania, aby chronić te systemy przed wirusami komputerowymi i innym złośliwym oprogramowaniem.

9. ING ComFin nie ponosi odpowiedzialności za szkody dowolnego rodzaju, poniesione przez Klienta wskutek wystąpienia między innymi następujących okoliczności:
(a) niepoprawne, nieaktualne lub niepełne informacje w Creditview, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie ING ComFin;
(b) korzystanie z kodu wskazanego w art. 6 przez Klienta lub osobę trzecią;
(c) brak dostępu do Creditview w dowolnym czasie;
(d) błędne lub opóźnione działanie serwisu Creditview wskutek zakłóceń technicznych lub innych, takich jak błędy transmisji, przerwy w działaniu sprzętu i oprogramowania systemowego, wady sprzętu i oprogramowania itp.;
(e) umyślne działania osób trzecich, takie jak oszustwo, bezprawne korzystanie z oprogramowania, sabotaż, kradzież informacji, a także błędy w działaniu;
(f) błędy osób trzecich, powodujące zakłócenia w działaniu sieci, awaria sieci elektroenergetycznej, pożar, uderzenie pioruna, zalanie wodą, przerwanie kabla telekomunikacyjnego itp., a ogólnie zdarzenia, za które nie można zasadnie obarczyć winą spółki ING ComFin;
(g) brak działania lub błędne działanie zabezpieczeń programowych i sprzętowych, stosowanych przez Klienta podczas korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.